top of page

Bijzondere voorwaarden
Emotie Code sessie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.    Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op Emotie Code sessies van Kiyashi en is een overeenkomst tussen Kiyashi en de deelnemer en zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Kiyashi. 

2.    Voordat een deelnemer zich inschrijft voor een Emotie Code Sessie krijgt de deelnemer de beschikking over deze bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden die hij/zij ondertekent.

3.    Afwijking van deze bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de bijzondere of algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Kiyashi is overeengekomen.

4.    Deze bijzondere voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de deelnemer.

 

Artikel 2: Het aanbod

 

1.    Een Emotie Code Sessie omvat:

           Online gesprek & schriftelijk rapport van de sessie

2.    De kostprijs van een Emotie Code sessie bedraagt 40€ voor een sessie (tenzij anders vermeld op de website) te voldoen via de website van Kiyashi alvorens de sessie aanvangt  .

 

Artikel 3: Duur van de sessie

1.    De Emotie Code sessie is eenmalig op een met de deelnemer overeengekomen tijdstip

 

Artikel 4: Uitvoering van de diensten

1.    Kiyashi zal zich inspannen om de overeengekomen diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Kiyashi staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

Deze overeenkomst op basis waarvan Kiyashi de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van de deelnemer en zijn/haar kind. 

2.    Er zijn veel factoren die de resultaten beïnvloeden, er kunnen geen garanties worden gegeven over de resultaten.

Artikel 5: Verplichtingen deelnemer

1.    Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de Emotie Code sessie. De opdrachtgevende en gezaghebbende ouder en/of verzorger draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching/Emotie Code sessie en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Tevens is de ouder/verzorger die inhoudelijk bij de Emotie Code Sessie van Kiyashi betrokken is, verantwoordelijk voor het overdragen van de informatie. Kiyashi kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor gebrek hieraan.

2.    Deelnemer zal Kiyashi mondeling voorafgaand aan de aanvang van een (online) programma alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor deelnemer aandacht wenst.

3.    Deelnemer erkent de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor alle keuzes, acties en resultaten die vóór, tijdens en na de Emotie Code Sessie worden gemaakt. 

4.    Deelnemer stemt ermee in dat de Emotie Code Sessie geen vervanging is voor persoonlijke gezondheidszorg, medische, geestelijke gezondheidszorg van welke aard dan ook. Deelnemer stemt ermee in Kiyashi vrij te houden van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor acties of resultaten met feitelijke of vermeende nadelige effecten waarvan deelnemer beweert dat deze zijn gecreëerd als een direct of indirect resultaat van specifieke informatie of aanbevelingen die deelnemer via het programma heeft ontvangen.

Artikel 6: Annulatievoorwaarden

 

1.    Annulering en/of terugbetaling is niet mogelijk na aflevering van de Emotie Code sessie.

 

Artikel 7: Geheimhouding

 

1.    Kiyashi en deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Emotie Code Sessie. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 

2.    De geheimhoudingsverplichting leggen Kiyashi en deelnemer ook de door hen in te schakelen derden op.

 

 

 

Naam en handtekening deelnemer/ouder:

Ik………………………..   ga akkoord met de bijzondere voorwaarden voor een emotie code sessie en met de algemene voorwaarden van Kiyashi.

 

Datum:

 

 

Toestemmingsformulier Kinder- en Jongerencoaching/Emotie Code Sessie

Datum:     

 

Hierbij verklaren wij,

(naam): ___________________________________

(relatie tot het kind): __________________________________________

en

(naam): ___________________________________

(relatie tot het kind): __________________________________________

toestemming te geven aan kinder- en jongerencoach en energetisch coach Kathy Metdenancxt een Emotie Code Sessie uit te voeren voor onze zoon/dochter, _____________________________________________  (naam) & (geboortedatum)

 

 

Indien één ouder tekent, verklaart deze (kruis aan wat van toepassing is)

Dat deze de enige gezaghebbende ouder is

Dat deze tekent voor beide gezaghebbende ouders en de andere ouder informeert over de ondersteuning. 

 

Handtekening ouder 1:                 Handtekening ouder 2:             

 

 

 

 

 

Eventuele bijzonderheden en/of afspraken:

Bij het ondertekenen van dit document, bevestigen de ouders akkoord te gaan met de bijgevoegde algemene en bijzondere voorwaarden van Kiyashi.

bottom of page