top of page

Algemene voorwaarden 

 

 

1.    Huidige algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de klant en Kiyashi, de eenmanszaak van mevr. Kathleen Metdenancxt, met adres te 8000 Brugge, Violierstraat 78 en met ondernemingsnummer 0659.940.983. Door een overeenkomst met Kiyashi aan te gaan doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden. De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

 

2.    Een inschrijving voor een workshop, coaching of healing traject is slechts bindend indien ze door Kiyashi uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Ingeval van annulering van de inschrijving door de klant, of zijn vroegtijdige stopzetting van een lopend programma, zal deze alsnog het volledige bedrag voor de workshop, coaching of healing traject verschuldigd zijn, en er zal geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen ontstaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  

 

3.    Een workshop wordt gegeven door Kiyashi binnen de afgesproken termijn zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de betreffende workshop. 

 

4.    Kiyashi houdt zich het recht voor om een workshop of programma stop te zetten, indien blijkt dat het minimum aantal ingeschreven deelnemers niet bereikt is.

 

5.    Kiyashi is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Kiyashi  is alleszins beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (1) de factuurwaarde van de geleverde diensten of (2) het bedrag waarvoor de verzekeraar van Kiyashi tussenkomt. In afwijking van het voorgaande, is Kiyashi niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zelfs ingeval van zware fout, zoals maar niet beperkt tot: het niet bereiken van een bepaald gewenst (medisch) resultaat, verlies van arbeidsvermogen, schade wegens leerachterstand, een stijging van bepaalde kosten, juridische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, schade aan derden, enzovoort.

 

6.    Kiyashi zal zich inspannen om de overeengekomen diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Kiyashi staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 

7.    Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, zijn de workshops en programma’s betaalbaar ofwel binnen de afgesproken termijn in de bijzondere voorwaarden vermeld ofwel zoals vermeld op de factuur. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, (1) heeft Kiyashi van rechtswege het recht om iedere toekomstige levering op te schorten tot de integrale betaling van alle openstaande bedragen en (2) worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en (3) wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest tegen de wettelijke interestvoet en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. 

 

8.    Kiyashi zal ingeval van wanbetaling de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen 7 dagen voor aanvang van de workshop, de coaching of het healing traject. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan heeft Kiyashi het recht om zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter eigenmachtig de overeenkomst te ontbinden.

 

9.    Onverminderd hetgeen in artikelen 7 en 8 is gezegd omtrent wanbetaling, wanneer één van de partijen enige andere contractuele verplichting niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 7 werkdagen.  

 

10.    De klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de samenstelling van de workshop, coaching of healing trajecten, online modules, video’s, documenten, opnames, foto’s voorbereidende werken, andere knowhow en meer algemeen iedere zaak waaruit de intellectuele prestaties van Kiyashi blijken, volledig en uitsluitend tot Kiyashi toebehoren. Het is de klant verboden om zonder toestemming van Kiyashi de voormelde zaken te reproduceren, te distribueren, te adapteren, te vertalen, te verhuren of uit te lenen, publiek mee te delen, ten toon te stellen, of iedere andere vermogensrechtelijke handeling te stellen daaromtrent. Hij zal tevens de morele rechten van Kiyashi op de voormelde zaken respecteren. De klant verkrijgt het recht om de voormelde zaken te consulteren via het kanaal waar ze beschikbaar zijn gesteld, en dit in het kader van een lopende workshop, coaching of healing traject. Dit gebruiksrecht is beperkt tot de duur van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

11.    Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Kiyashi en de klant, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn over de gerechtelijke kantons te Brugge.

 

12.    De klant verbindt zich ertoe geheimhouding te bewaren over de deelname van de andere deelnemers en over alles wat onder gelijk welke vorm gecommuniceerd wordt over de deelnemers. 

 

13.    Privacyverklaring: uw persoonsgegevens worden door Kathleen Metdenancxt, Kiyashi, Violierstraat 78, 8000 Brugge verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie en op basis van ons gerechtvaardigd belang voor direct marketing  (om u op de hoogte te houden van gelijkaardige en nieuwe diensten). Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@kiyashi.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, verzoeken om ze te verbeteren verbeteren, verzoeken uw gegevens te laten wissen indien daartoe grond bestaat, bezwaar uiten tegen de verdere verwerking indien dit vanwege uw specifieke situatie gewenst is, verzoeken om de verwerking te beperken indien daartoe grond bestaat, of vragen om uw gegevens in een leesbare vorm over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@adp-gba.be, +32 (0)2 274 48 00). Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zie onze privacyverklaring hieronder.

Privacy verklaring

Versie 1.0

Datum: 23 december 2021

 

1.    WIE ZIJN WIJ?

 

Kiyashi (hierna ook genoemd “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij”, “ons”) respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij verbinden ons ertoe om hierbij steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) en andere toepasselijke regelgeving na te leven.

 

Voor de verwerkingsactiviteiten die verder in de privacyverklaring zijn beschreven, treden wij op als “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden (waarom) en met welke middelen (hoe) uw persoonsgegevens verwerkt worden.

 

Onze gegevens:

 

Handelsnaam:            Kiyashi

    

Naam:                Kathleen Metdenancxt

 

Ondernemingsnummer:         0659.940.983

 

Adres:           Violierstraat 78

                    8000 Brugge 

                    België

 

E-mailadres:            info@kiyashi.be

 

 

2.    WAT BETEKENT ‘PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN’?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, uw contactgegevens, uw financiële gegevens, enzovoort. Om welke gegevens het precies gaat, leest u verder in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. 

 

Specifiek voor de verwerking van gegevens via het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

3.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 

3.1    In het kader van onze website en contactformulier:

 

-    Naam en voornaam

-    E-mailadres

-    Het onderwerp en de inhoud van uw bericht via het contactformulier

-    Statistieken over uw gebruik van onze website die via cookies worden verzameld

 

3.2    Klanten en leveranciers:

 

-    Naam en voornaam

-    Adres

-    Eventueel: naam organisatie

-    Telefoonnummer en/of gsm-nummer 

-    E-mailadres

-    Betalings- en facturatiegegevens

-    Correspondentie 

-    Gegevens betreffende de uit te voeren diensten en/of de te leveren producten zoals ondertekende overeenkomsten en betalingsgegevens

-    Feedback en getuigenissen

 

 

4.    WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1     Verwerkingsgronden

 

Wij verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 

A.    Noodzakelijk voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst

 

Pre-contractuele fase:

-    Contacteren van de potentiële klant of leverancier, reageren op correspondentie, onderhandelen.

-    Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst.

-    Opmaken van overeenkomsten (zowel overeenkomsten met klanten als leveranciers).

 

Contractuele fase:

-    Klantenbeheer.

-    Leveranciersbeheer.

-    Het plaatsen en betalen van een online bestelling.

-    Het uitvoeren van de contractuele opdracht.

 

B.    Wettelijke verplichting

 

Het nakomen van de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen van facturen en andere boekhoudkundige en fiscale documenten.

 

C.    Gerechtvaardigd belang

 

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

 

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van onze activiteiten.

 

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze praktijk.

 

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke producten/diensten of informatie omtrent onze producten/diensten.

 

Het aanbieden van een website die op technisch gebied goed functioneert door het gebruik van strikt noodzakelijke cookies, zodat wij u een veilige en goed functionerende website kunnen bieden.

 

Het gebruik van analytische cookies op onze websites om inzicht te verkrijgen in de manier waarop u onze website  gebruikt, met onder meer het oog op het opsporen van navigatieproblemen, en het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van de website.

 

Het gebruik van marketing cookies op onze websites, met het oog op het implementeren van functies op onze websites geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden.

 

4.2    Toestemming

 

Het versturen van een nieuwsbrief indien u zich daarop heeft ingeschreven via onze website.

 

 

5.    MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

 

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van de werking van ons bedrijf. Deze externe dienstverleners voeren mogelijk bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het verwerkingsdoel. De persoonsgegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.  

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Concreet heeft dit alles tot gevolg dat wij uw persoonsgegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

-    Betalingsdienstverleners

-    Clouddienstaanbieders

-    Leveranciers 

-    Overheidsinstanties, gerechten en bepaalde vrije beroepen zoals boekhouders en advocaten

Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bewaard binnen de Europese Economische Ruimte. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde van uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. Dit zal uitsluitend gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens in deze derde landen te verzekeren.

 

6.    HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke slechts verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw persoonsgegevens gewist worden of geanonimiseerd.

 

Bijvoorbeeld:

-    Ten aanzien van onze klanten betreft dit het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten. Ten aanzien van onze leveranciers betreft dit het beheren van de samenwerking.

-    Indien bepaalde persoonsgegevens voorkomen in onze boekhouding, zijn wij verplicht dit gedurende zeven jaar te bewaren.

 

7.    VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

8.    RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

8.1    Recht van inzage en kopie

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, onder meer wat betreft de categorieën van persoonsgegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

8.2    Recht van aanpassing of rectificatie

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste persoonsgegevens.

 

8.3    Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

 

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een specifieke termijn wettelijk verplicht is.

 

8.4    Recht op beperking van verwerking

 

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

 

8.5    Recht op het intrekken van uw toestemming

 

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren.

 

8.6    Recht van bezwaar

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

 

U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten. 

 

8.7    Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

 

8.8    Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

 

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. U kan dit doen bij de toezichthoudende autoriteit van de EER-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Aangezien wij onze activiteiten uitoefenen vanuit België en geen vestigingen hebben in andere EU-lidstaten, verwijzen wij hieronder naar de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Website GBA - klacht indienen

 

Voor verdere informatie en de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit van elke EER-lidstaat, verwijzen wij naar deze websitepagina van het European Data Protection Board met alle relevante contactgegevens. Daarnaast kan u zich ook steeds richten tot de bevoegde burgerlijke rechtbank, om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

 

9.    WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan de pagina aangegeven. 

 

Als een betrokkene bezwaar heeft tegen enige wijziging van de privacyverklaring, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken en/of niet langer met ons samen te werken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over betrokkenen heeft opgeslagen.

bottom of page